Що таке стандарт ISO?

Абревіатуру ISO (ІСО) давно сприймають як синонім гарантії високої якості. Однак споживач не завжди обізнаний про переваги продукції підприємства, що сертифіковане за стандартами ISO.

ISO – це абревіатура, яка походить від англомовної назви Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization). Міжнародна організація зі стандартизації розробляє стандарти, дотримання яких гарантує, що продукти та послуги є безпечними, надійними й якісними, а виробничі процеси побудовано на використанні максимально ефективних ресурсів із мінімальним впливом на навколишнє середовище. Стандарти ISO розроблені для різноманітних сфер, серед яких: управління якістю, екологічна безпека, енергетичний менеджмент та ін.

Більшість стандартів ISO використовуються у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні. Українська національна версія стандартів називається ДСТУ ISO.

Чому стандарти ISO важливі для споживачів?

У першу чергу, наявність діючого на підприємстві сертифікату ISO дає впевненість у безпеці продукції, яку купує споживач. Ці загальноприйняті стандарти визначають виробничі характеристики й норми, згідно яких мають виготовлятися товари та надаватися послуги. Саме завдяки стандартизації споживач може бути впевнений у належній якості продукції та послуг.

По-друге, у розробці стандартів беруть участь не лише виробники продукції та постачальники послуг, але й споживчі організації різних країн. Це означає, що продукти та послуги сертифікованих підприємств, відповідають повним урахуванням усіх вимог споживачів.

Це досить вагомі причини, щоб звертати увагу на наявність чи відсутність сертифікатів ISO на підприємствах.

Що ховається за цифрами?

Усі стандарти ISO мають своє маркування, яке вказує на сферу його застосування. Цифри до двокрапки у назві стандарту зазначають до чого відноситься певний стандарт (якість, екологія тощо), а цифри після нього – на рік, у якому стандарт затвердили.

ISO 9001:2015. Один із найпопулярніших стандартів, розроблених Міжнародною організацією зі стандартизації. Він прийнятий у більш ніж 170 країнах світу.

ISO 9001 – це система управління якістю, сертифікація за якою гарантує, що підприємство може випускати продукцію на стабільному рівні якості та постійно його підвищувати. В Україні аналогом цього стандарту є ДСТУ ISO 9001:2015. Робота за принципами ISO 9001 означає, що компанія контролює якість на виробництві. Це мінімізує ризик отримання продукції невідповідної якості та перетворює роботу з поліпшення якості на фундамент виробничого процесу.

Стандарт ISO 9001 являє собою одну з моделей управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності.

Застосування підходів ISO 9001 у системі управління підприємством допомагає вирішити багато внутрішніх і зовнішніх запитань:

 • поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо сталого розвитку;
 • покращити якість продукції та послуг, тим самим підвищити задоволеність своїх замовників;
 • стати конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках;
 • реалізовувати продукцію за світовими цінами;
 • налагодити співпрацю з закордонними партнерами (зокрема, щодо отримання інвестицій);
 • отримати переваги перед конкурентами при участі у тендерах;
 • забезпечити прозорість та легкість управління діяльністю організації;
 • запровадити механізм постійного покращення системи управління та підвищити ефективність роботи співробітників на всіх рівнях.

Внутрішні результати, що отримує організація від запровадження системи управління якістю, напряму залежать від зусиль, що вона докладає для покращення своєї діяльності. зовнішні переваги організація отримує, сертифікував свою систему управління якістю у незалежному компетентному органі сертифікації.

Основу стандартів на системи управління якістю формують сім принципів:

 • орієнтація на замовника;
 • лідерство;
 • задіяність персоналу;
 • процесний підхід;
 • поліпшення;
 • прийняття рішень на підставі фактичних даних;
 • керування зв’язками.

Одним із ключових принципів побудови системи менеджменту якості відповідно до вимог ISO 9001 є процесний підхід: діяльність організації складається з ряду взаємозалежних процесів, які функціюють як цілісна система. При цьому вихідні дані одного процесу є вхідними даними для наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності по визначенню процесів, їхньої послідовності й взаємодії, управлінню процесами й зв’язками між ними.

Відповідно до вимог ISO 9001 для створення системи управління якістю організація повинна:

 • визначити процеси, потрібні для системи управління якістю, та їх застосування в межах організації;
 • визначити необхідні входи цих процесів і очікувані від них виходи;
 • визначити послідовність і взаємодію цих процесів;
 • визначити та застосовувати критерії та методи (зокрема моніторинг, вимірювання та відповідні показники дієвості), потрібні для забезпечування результативності функціювання та контролювання цих процесів;
 • визначити ресурси, потрібні для цих процесів, і забезпечувати їх наявність;
 • призначити осіб з відповідальністю та повноваженнями щодо цих процесів;
 • розглядати ризики та можливості;
 • оцінювати ці процеси та запроваджувати будь-які зміни, потрібні для забезпечування того, щоб ці процеси досягали своїх передбачених результатів;
 • поліпшувати процеси та систему управління якістю.

Вимоги стандарту ISO 9001 носять загальний характер і не передбачають забезпечення однаковості структури систем управління якістю або однаковість документації, тому що застосовні до діяльності будь-якої організації незалежно від типу, розміру та продукції, що випускається (послуги, що надається).

Текст ISO 9001 не містить вимог до інших систем менеджменту (екологічний менеджмент, техніка безпеки й охорона праці, фінансовий менеджмент), але дозволяє організації інтегрувати свою систему менеджменту якості з відповідними вимогами загальної системи менеджменту.

Назви стандартів:

DIN (Deutsches Institut fur Normung) – Німецький інститут стандартизації (член ISO).
ISO (International Organization for Standardization) – Міжнародна організація по стандартизації.
CEN (European Committee for Standardization) – Європейський комітет стандартизації.
DIN ISO – стандарт Міжнародної організації стандартизації стандарт ISO
DIN EN – німецьке видання європейського стандарту.
DIN EN ISO – стандарти, спільно розроблені ISO та Європейським комітетом стандартизації CEN).